photo-1548705085-101177834f47.jfif

Varför

Idag är ungas delaktighet och inflytande beroende av att det finns vuxna som skapar möjligheter. Detta är begränsande för unga som i dagsläget saknar tillgång till vuxna som stöttar och kan visa vägen. Det innebär dessvärre att unga är beroende av den information som den vuxna omgivningen ger ut, vilket i sin tur minskar målgruppens möjlighet till självständighet. Med en interaktiv karta och nationellt arbete på lokal nivå så vill vi främja och öka takten för jämställdhet, jämlikhet, ungt inflytande och jämlik hälsa för barn och unga.

Vi ser att barn från varierande socioekonomiska områden får olika förutsättningar för goda förebilder, självstärkande verktyg samt framtidstro och information kring samhällets insatser. Vi ser också att det saknas ett övergripande nationellt arbete för just detta. Vi vill vara ett verktyg i barnens tjänst för deras skull.

Vår förhoppning är också att privatpersoner, ideella föreningar och mindre företag genom kartan kan tydliggöra sina mindre evenemang och visa på att de finns och verkar i barnens närområde.  På så sätt ökar vi ungdomarnas aktivitet i samhället och föreningar landet runt kan få nya medlemmar och ett uppsving av en yngre generation. Om vi också kan stödja barn att själva hitta rörelse, lek och aktivitet blir det plötsligt tillgängligt för barn och unga som annars saknat förutsättningar och stöd hemifrån. Med mobilen eller skoldatorn kan de hitta aktiviteter och finna någon av de många ”stödvuxna” som finns inom föreningslivet. Kanske behöver man pröva lite olika aktiviteter innan man hittar rätt? Ingen är bäst på allt men alla är bra på något, det gäller bara att hitta dit.

 

Vi vill förmedla att det finns friluftsliv, föreningar och en plats för alla. När föreningslivet öppnar upp för socioekonomiskt svaga eller nyanlända kommer det ge oss ett öppnare samhälle med mer jämlikhet och mer tolerans. För Sverige i nuläget skulle Barnens Karta hjälpa till med både integration, naturliga ”språk-caféer” och kanske även hjälpa ungdomarna att hitta tillbaks till ”spontanidrott” med hjälp av mobiltelefonerna. Vi hoppas även på att friluftslivets föreningar nappar stort på det här, så flera barn närmar sig och kommer ut i den svenska naturen.